วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองกี่ ได้กำหนดการรับสมัครขึ้นทะเบียนนักศึกษาในโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม. 6 ใน 8 เดือน รายละเอียดดังนี้

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองกี่ ได้กำหนดการรับสมัครขึ้นทะเบียนนักศึกษาในโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม. 6 ใน 8 เดือน รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน
3. มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา
4. ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
5. มีประสบการณ์การประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. ประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่
สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษ

หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครต่อสถานศึกษาที่
ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 3 × 4 ซม. หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถ่าย)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมนำฉบับจริงไปแสดง) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมนำตัวจริงไปแสดง) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมนำฉบับจริงไปแสดง) จำนวน 1 ฉบับ
กรณีหลักฐานในข้อ 2, 3 หรือข้อ 4 ไม่ตรงกัน ให้แนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกัน (พร้อมนำฉบับจริงไปแสดง) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น
5. หลักฐานการประกอบอาชีพ เช่น หนังสือการจดทะเบียนเป็นเจ้าของสถานประกอบการ หรือสลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการเสียภาษี หรือหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน หรือผู้นำชุมชน หรือผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ
เอกสารหลักฐานในข้อ 2.-5. ให้ผู้เข้าเทียบระดับลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 ดูต่อ  กศน.อำเภอหนองกี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น